Rapport från CM-bolagen årsmöte

Idag har CM-bolagen haft årsmöte. Det är också ett tillfälle att också göra en lite tillbakablick på förra året. Några godbitar från verksamhetsberättelsen: 

CM-bolagen har i media under året bland annat kommenterat konjunkturen och situationen i samhällsbyggnadsbranschen. 

Under året har CM-bolagen också ha många bra möten med bland annat regeringskansliet och bostadsministerns stab, träffat akademin och pratat om aktuella frågor och CM.

Hemsidan har uppdaterats och haft besöksrekord bland annat tack vare den lanserade intervjuserie i sex delar som gjorts med medlemsbolag, beställare, kunder för att höra vad de ser är fördelarna med construction management som genomförandeform. www.cm-bolagen.se 

CM-bolagen har också deltagit på Business Arena i Almedalen samt i Stockholm, Bostadsdagen i Göteborg och Samhällsbyggarnas Samhällsbyggnadsdagar.

CM-bolagens medlemmar ordnade samt med kunder flera webbinarium inom aktuella ämnen. CM-bolagen belyst olika hållbarhetsperspektiv kopplade till CM som genomförandeform såsom hållbarhet och schyssta arbetsvillkor i CM samt ekonomi. 

Under året har det även varit lyssnarrekord på CM-podden! Tack vare CM-podden har också flera studenter intresserat sig för CM-bolagen och construction management.

Ny styrelse för 2024

Förslaget är nyval gällande Louise Landberg, Leopold Brcina och Andreas Petersson, därutöver omval av övriga. 

Caroline Szyber                           ordförande

Helena Staaf                                ledamot                Forsen AB

Louise Landberg                          suppleant             Forsen AB

Göran Westberg                          ledamot                Ebab AB

Andreas Petersson                      suppleant             Ebab AB

Stefan Dahlgren                           ledamot                  Dahlgren Projektkompetens AB

Leopold Brcina                            ledamot                  PQ Projektledning

Patrik Andersson                          suppleant              PQ Projektledning

Årsmötet avslutades med att ordförande Caroline och övriga närvarande på årsmötet tackar de avgående ledamöterna och suppleanterna i styrelsen för väl utfört arbete och välkomnar alla nya!

CM-bolagen bjuder in till webbinarium

CM-bolagen bjuder in till webbinarium – 23 november kl. 8:30-9:15
Fördelar med Construction Management som
genomförandeform i ekonomiskt osäkra tider

I två tidigare webbinarium under året har CM-bolagen belyst olika hållbarhetsperspektiv kopplade till CM som genomförandeform. Nu avslutas årets serie med fokus på ekonomi torsdagen den 23 november kl. 8:30-9:15.

Webbinariet belyser vilka fördelar, möjligheter och eventuella utmaningar
Construction Management som genomförandeform medför i ekonomiskt osäkra tider. 

Louise Landberg och Helena Staaf, båda från Forsen, presenterar och därefter finns det tid för frågor och diskussion tillsammans med en panel med några av CM-bolagens övriga medlemsbolag representerade Ebab, Cowi-Projektbyrån, PQ Projektledning och Dahlgren Projektkompetens.

Anmälan till: Info@cm-bolagen.se

Uppdatering:

här kommer länken till imorgon, ev måste registrera sig innan, så för säkerhets skull var ute i god tid.

Vi ses imorgon 8.30!

https://events.teams.microsoft.com/event/8047ce33-b5f8-4774-9d5c-cadb639d61f0@7b6635e7-b675-405e-a6b5-ddc8b66c3b56

Uppskattat webbinarium om goda arbetsvillkor

CM-bolagens webbinarium i förra veckan var uppskattat. Tack Ellinor Olsson och Renee Luttinen på Ebab  för en väldigt bra dragning!

Louise Landberg på Forsen och Caroline Szyber på CM-Bolagen för en bra efterföljande frågestund! Webbinariet går att se i efterhand här.

Boka gärna in kommande datum redan nu: 
23 november

CM-BOLAGEN BJUDER IN TILL WEBBINARIUM DEN 7 SEPTEMBER

Hur säkrar du goda arbetsvillkor för alla? Har du som byggherre full koll på alla som arbetar på din byggarbetsplats? Vet du vilka kraven är för ESG? 
Träffa Renée Luttinen, installationssamordnare och Ellinor Olsson, hållbarhetschef på Ebab som kommer att berätta om hur du går tillväga för att få bättre kontroll. Vilka processer krävs för att skapa en schysst och hållbar arbetsmiljö på byggarbetsplatsen? 

Under ett nyproduktionsprojekt som normalt pågår under ett par år kan det skrivas in över tusen yrkesarbetare. Många av dessa är underentreprenörer i flera led. Hur vet du att alla upphandlingskrav är uppfyllda och hur säkrar du arbetsmiljön? Under webbinariet kommer du att få information om vad en god arbetsmiljö innebär och vilka steg som krävs för att få en bättre arbetsplats. I slutet kommer du ha möjlighet att ställa frågor till Caroline Szyber, ordförande för CM-bolagen samt experter från andra medlemsbolag i CM-bolagen Louise Landberg, senior projektledare CM-projekt, på Forsen AB och Renée Luttinen och Ellinor Olsson på Ebab. Vi ses online den 7 september kl. 8.30-9.15!
Ta del av agendan för webbinariet och anmäl dig via den här länken 
Branschföreningen CM-bolagen är en sakkunnig och opartisk organisation som verkar för att öka förståelsen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. CM-bolagen bevakar och driver branschfrågor och fungerar som remissinstans och rådgivare för myndigheter, organisationer och företag.  

CM-bolagens medlemmar är företagen Cowi-Projektbyrån, Forsen, Ebab, 
PQ Projektledning och Dahlgren.

CM-bolagen kommenterar konjunkturen

Stora fördelar med Construction Management i nuvarande konjunktur

Bostadsbranschen märker av nedgången i konjunkturen tydligt. I denna osäkra tid finns det stora fördelar med att bygga med CM, Construction Management, som är en genomförandeform som möjliggör för sena beslut och öppnar upp för en sund konkurrens där bygg- och entreprenadprojekt kan delas på fler enheter och där även mindre, nischade företag kan delta. 

Att pröva och använda CM som genomförande form i byggprojekt går till så att beställaren helt enkelt anlitar ett CM-företag, vars konsulter ser till att bilda en komplett organisation kring projektet. Projektorganisationen i sin tur planerar, organiserar och leder genomförandet längs hela processen – från idé till färdig byggnad. På så sätt ges beställaren full insyn i projektet och behåller kontrollen över beslut och kostnader.

”När jag ser hur konkurrensen ökar, effektiviteten förbättras och beställarens kontroll över processen utökas genom CM som genomförande form så är det tydligt att CM är mer relevant än någonsin för branschen. Att dessutom i dessa tider kunna fatta sena beslut är så viktigt. Resultatet syns i flera av medlemmarnas projekt där de lyckats att hålla kostnaderna trots ökningen på marknaden samt fått kalkylen att gå ihop i nya projekt,” säger Caroline Szyber ordförande för CM-bolagen.

”Byggandet i Sverige har dramatiskt bromsat in under 2022 och redan innan detta byggdes det inte i den takt som krävs för att täcka samhällsbehovet. Byggnadstakten måste öka och det behövs tillföras kompetens till, och utveckling av, byggbranschen där effektivisering av byggprocessen såväl som ökat hållbarhetsarbete är nödvändigt. Ökad konkurrens pekas dessutom, gång på gång, ut som en central drivare i branschutvecklingen,” säger Caroline Szyber.

Att bygga med CM har många fördelar:

Rätt pris & kvalitet

Genom att delprojekten handlas upp av en oberoende part istället för av exempelvis en totalentreprenör kan både pris och kvalitet konkurrensutsättas vilket skapar förutsättningar.

Snabbare byggstart

När projektet handlas upp i delar skapas förutsättningar för en tidigare byggstart och en effektiv byggprocess som kortar ner projekttiden.

Kostnadskontroll

Byggherren behåller kontrollen och får full insyn i projektet vilket ger möjlighet att styra och påverka beslut från början till slut.

Förstärkt organisation

CM-företagets specialister förstärker byggherrens egen byggavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet.

Genomförandeformen är kompatibel med offentlig upphandling och LOU.

Media;

Dagensfastigheter

Svenskbyggtidning

Industritorget

It-hållbarhet

Dagens näringsliv

https://www.dagensnaringsliv.se/20230222/249504/stora-fordelar-med-construction-management-i-nuvarande-konjunktur
https://www.industritorget.se/nyheter/stora+f%c3%b6rdelar+med+construction+management+/35335/
https://www.dagensfastigheter.se/20230222/10637/stora-fordelar-med-construction-management-i-nuvarande-konjunktur

Väl besökt webbinarium

Väldigt kul att vår webbinarium var så välbesökt i förra veckan Hållbarhet i fokus med CM-bolagen denna gång fokusområde cirkulärt byggande. 

CM-bolagen tackar Viktor Sandberg och  Humlegården Fastigheter AB för insatsen ihop med Patrik Andersson på PQ Projektledning vårt medlemsföretag. 

Vi bjuder gärna in fler fastighetsägare att dela erfarenheter till förmån för en snabbare utveckling! 

Boka gärna in kommande datum redan nu: 
7 sept schyssta arbetsvillkor 
23 nov taxonomin i CM genomförande

Webbinarium – Hållbarhet i fokus med CM-Bolagen

Missa inte vårt webbinarium – Hållbarhet i fokus med CM-Bolagen

I en serie av webbinarium under året belyser CM bolagen några olika hållbarhetsperspektiv kopplade till CM som genomförandeform.

Serien startar med fokusområde Cirkulärt Byggande torsdag 4 maj kl. 08:30 – 09:15

Webbinariet belyser vilka möjligheter, fördelar och eventuella utmaningar Construction Management som genomförandeform medför i projekt med cirkulärt byggande i fokus.

Viktor Sandberg från Humlegården och Patrik Andersson från PQ Projektledning delar med sig av sina erfarenheter.

Anmälan till: Info@cm-bolagen.se

Länk till webbinariet nedan också

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams-möte
Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten
Klicka här för att ansluta till mötet<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTVmYWRiMDQtNjYwZS00ZjJlLTkwMWMtZGEwMWRlNDU0YWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ece282f-bbe6-4c24-adcf-292e5ed8ac64%22%2c%22Oid%22%3a%220b93ce2e-1488-4375-924b-2fd831e70c2c%22%7d>
Mötes-ID: 322 505 867 195
Lösenord: iatoJY

Kommande fokusområden:

Schyssta arbetsvillkor i CM genomförande 7 september

Taxonomin i CM genomförande 23 november

CM-bolagen höll årsmöte

Idag har CM-bolagen haft årsmöte. Det är också ett tillfälle att också göra en lite tillbakablick på förra året. Några godbitar från verksamhetsberättelsen: 

Under året fick CM-bolagen ett nytt medlemsbolag PQ Projektledning och nya i styrelsen; Jonas KarlssonKatrin Dahlström och Patrik Andersson.

Under året har CM-bolagen också ha många bra möten med bland annat Trafikverket, regeringskansliet och bostadsministerns stab, träffat akademin och pratat om aktuella frågor och CM.

CM-bolagen har också deltagit på Business Arena i Almedalen samt Stockholm och i Helsingborg H22 – The making of a smarter city, likaså Mälardalsrådet,  Samhällsbyggarnas Samhällsbyggnadsdagar samt på Arkitekturgalan. 

Inför valåret 2022 sades att kontakt skulle tas med politiker under valåret och CM-bolagen kommer att fortsätta påverka politiken framgent. Som en del av att öka kunskapen om construction management gjordes under sommaren en samtalsserie där CM-bolagen pratade med ett 50-tal politiker på olika politiska nivåer (kommun, region, riksdag) om deras syn på samhällsbyggnad och passade på att berätta om CM. 

Under året har även hemsidan uppdaterats www.cm-bolagen.se 

CM-bolagen har haft en bra synlighet i media under året, i samband med årsmötet och nytt medlemsbolag och ledamöter skrev alla de stora branschtidningarna om nya styrelsen. 

Under året har det även varit lyssnarrekord på CM-podden! Tack vare CM-podden har också flera studenter intresserat sig för CM-bolagen och construction management.

Vid årsmötet valdes också styrelse för 2023

Förslaget är omval av alla. 

Caroline Szyber                           ordförande

Helena Staaf                                ledamot                Forsen AB

Håkan Undin                                suppleant             Forsen AB

Göran Westberg                          ledamot                Ebab AB

Katrin Dahlström                         suppleant              Ebab AB

Peter Möller                                 ledamot                COWI Projektbyrån

Niklas Lögdström                       suppleant              COWI Projekbyrån

Stefan Dahlgren                         ledamot                  Dahlgren Projektkompetens AB

Jonas Karlsson                           ledamot                  PQ Projektledning

Patrik Andersson                        suppleant              PQ Projektledning

CM-bolagens medlemmar träffar Trafikverket

Under de senaste åren har CM-bolagen träffat flera olika myndigheter, branschföreningar, beslutfattare och intresseorganisationer, främst för att sprida budskapet om CM som genomförandeform, dess fördelar, samt hur den kan bidra till ökad konkurrens i byggsektorn.

CM-bolagen träffade 12 december representant för Trafikverket, för att hitta gemensamma nämnare samt diskutera möjligheterna till ett utökat samarbete.

På mötet fick CM-bolagens ordförande Caroline Szyberchansen att berätta för Trafikverket om CM och visa upp några exempel på lyckade CM-projekt. Vi lyfte att exemplen visar att CM-modellen och våra bolag möter upp beställaren i såväl små som stora projekt. Allt ifrån utveckling av hela stadsdelar och större infrastrukturprojekt till mindre och mer avgränsade som exempelvis bostäder, skolor och förskolor. En av de viktigaste faktorerna och fördelarna med CM är att beställaren kan känna sig trygg genom hela projektet.

Samtidigt fick CM-bolagen möjlighet att höra Trafikverket presentera hur de arbetar och hur deras verksamhet ser ut.

Efter mötet var det positiva miner från båda håll och för CM-bolagen känns det bra att Trafikverket är nyfikna på att lära sig mer om CM som genomförandeform.

Från CM-bolagen deltog ordförande Caroline Szyber, Annika Selin (Forsen), Peter Möller (COWIProjektbyrån), Robert Ohlsson (Forsen), medan Trafikverkets laguppställning bestod av Patrick Gune.

CM-bolagen förstärker och förnyar styrelsen

Förra året valde CM-bolagen en ny ordförande, Caroline Szyber, och i år sker ytterligare förnyelse av styrelsen. Det nya medlemsbolaget PQ Projektledning, som finns i flera delar av landet, väljs in med två styrelseplatser. VD Jonas Karlsson väljs in som ordinarie styrelseledamot, och Patrik Andersson, marknadschef och projektledare på PQ Projektledning, väljs in som suppleant i styrelsen.

Katrin Dahlström, VD för Ebab Stockholm, väljs också in som suppleant vid årsmötet. 

Fokus för verksamheten kommande år kommer vara att lyfta frågor om ökad konkurrens, hållbarhetsfrågor samt vikten av schysta arbetsvillkor. Likaså att fortsatt verka för ökad kunskap om, samt stärkta förutsättningar för, Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. CM-bolagen har sett ett ökat intresse för CM – Construction Management. CM-bolagen driver frågor och bidrar med kunskap och förståelse för metodens fördelar, såsom ökad konkurrens och större projektkontroll för beställaren, säger Caroline Szyber, ordförande CM-bolagen.

Det känns bra att bli en del av CM-bolagens styrelse och att kunna bredda geografin, då vi finns med kontor i hela Mälardalsområdet förutom Stockholm. Det behövs verkligen en sakkunnig och opartisk organisation som verkar för att öka förståelsen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. Dessutom är det viktigt att driva dagsaktuella frågor såsom ökad konkurrens, mer hållbarhet och goda arbetsvillkor, säger Jonas Karlsson, VD på PQ Projektledning.

Det ska bli inspirerande att vara en del i att förändra branschen med hur vi driver projekt genom Construction Management. Ebab driver över 50 % av sina projekt åt fastighetsägarna på detta sätt och jag är fast övertygad om att CM-modellen är framtiden. En av mina största drivkrafter är att kunna bidra och utveckla bolag och branschen, så det känns viktigt att engagera mig i CM bolagen, säger Katrin Dahlström. 

Val av ny styrelse för 2022

Caroline Szyber, ordförande

Helena Staaf, ledamot, Forsen AB

Håkan Undin, suppleant, Forsen AB

Göran Westberg, ledamot, Ebab AB

Katrin Dahlström, suppleant, Ebab AB

Peter Möller, ledamot, COWI Projektbyrån

Niklas Lögdström, suppleant, COWI Projekbyrån

Jonas Karlsson, ledamot, PQ Projektledning AB

Patrik Andersson, suppleant, PQ Projektledning AB

Stefan Dahlgren, ledamot, Dahlgren Projektkompetens AB