CM-bolagens intervjuserie

CM-bolagen har valt att göra en intervjuserie med medlemsbolag, beställare, kunder för att höra vad de ser är fördelarna med construction management som genomförandeform och vilka CM-projekt de vill berätta lite mer om!

Först ut är Forsens VD Annika Selin!

Fotograf Per Myrehed

Annika vilka CM-projekt har ni tagit fram? 

Berätta lite mer om ett CM-projekt du varit en del av (företaget varit en del av)?

Vi har genomfört ett antal CM projekt, men några vi är extra stolta över är ombyggnationen av Länsstyrelsen till Stockholm största gymnasieskola; Anna Whitlocks gymnasium. Forsen fick i uppdrag att leda ombyggnationen och valde i samråd med kunden att driva ombyggnaden som ett CM-projekt eftersom det var en tajt tidplan. Med det här arbetssättet kunde projektering och produktion ske parallellt, vilket snabbade upp processen.

Under projektet var det goda samarbetet med beställaren Balder, Stockholms stad, projektörer och hyresgästen Skolfastigheter i Stockholm AB ytterligare en faktor som gjorde att projektet höll såväl Kvalitet som tid och budget.  

Alla rätt när Stockholm fick ny gymnasieskola – Forsen

Och även Smådalarö Gård, en SPA- och konferensanläggning i Haninge, som vunnit flera utmärkelser sedan färdigställandet. Projektet drivs på CM vilket ger en större flexibilitet samt tillåter löpande anpassningar och påverkansmöjlighet för en engagerad kund som Sabis. Arbetet med hållbarhetsstyrningen har bland annat lett till ett nytt bergvärmesystem. Och klimatpåverkan av transporterna har vi minimerat genom samarbete med en lokal markägare. Ambitionen är att uppnå Miljöbyggnad Silver vid eventuellt framtida certifiering.

Smådalarö Gård – ny SPA- och konferensanläggning – Forsen

Film Smådalarö: https://vim eo.com/402213355

Hur kan CM som koncept underlätta byggandet (genomförande) av projekt?  Vilka fördelar finns, varför är det är det absolut bästa sättet att bedriva sitt projekt på?

Det är inte alltid det bästa sättet att driva projekt på, men en mycket bra metod under vissa förutsättningar. CM är lämpligt när exempelvis projekttiden är viktig – projekttiden förkortas eftersom projektering sker löpande och parallellt med upphandling och produktion, när projektförutsättningarna är oklara eller kan komma att ändras och det kan vara svårt att få en bra konkurrens på entreprenadarbeten. En av de faktorer som utmärker CM är den höga flexibiliteten, vilket ökar möjligheten att lättare påverka projektet och slutresultatet under hela byggprocessen. 

En annan fördel är att upphandlingarna sker etappvis, vilket ökar flexibiliteten vid projektförändringar och möjliggör sena ändringar utan större negativa konsekvenser. Entreprenadarbetena delas upp i delentreprenader, vilket maximerar konkurrensen inom varje del och sänker totalkostnaden.

Som kund hur upplever man skillnaden i ett projekt?

Vi gör kunden trygg. Projektledaren går in och stärker byggherrens organisation, vi brukar säga att vi är kundens egen byggavdelning. Kunden får full insyn, kontroll och kan styra detaljfrågor under hela projektet. Men det kräver också mer av kunden. 

Hur tror du framtiden ser ut för CM-projekt? 

Rätt använt kan CM ge en lägre kostnad, kortare byggtid, högre kvalitet och större flexibilitet.

Det sistnämnda är extra viktigt när marknaden ser ut som den gör idag, eftersom det är svårt att bestämma ramarna i förväg när vi inte känner till spelreglerna. Genom CM har du stora möjligheter att förändra projektet under resans gång och justera investeringsbeslutet.

Hur ser ditt drömprojekt ut?

Jag drömmer om att även en stor beställare på infrastruktursidan, som Trafikverket, skulle våga prova CM som entreprenadform.

På vilket sätt kan CM bidra till att utveckla branschen?

Alla involverade aktörer behöver ta sitt ansvar för att utveckla branschen och det behöver vi göra tillsammans. Genom att utvärdera CM som entreprenadform även i anläggningsprojekt kan beställaren välja den entreprenadform som passar bäst utifrån de förutsättningar som gäller för just det projektet. Forsen har den kompetens och erfarenhet som krävs för att leda det arbetet och våra medarbetare trivs med att arbeta nära beställare, projektörer och entreprenörer.

Hur skulle du förklara Construction Managemant – alltså CM – för någon som aldrig hört talas om det??

På förtroendebasis företräder Forsen beställarens intressen i projektet. Vi brukar likna oss vid kundens interna byggavdelning, eftersom vi sitter vid samma sida av bordet och har samma intresse av att projektet blir framgångsrikt. Projektledaren går in och stärker byggherrens organisation istället för att ”bara” vara leverantör.Rätt pris, större flexibilitet, kortare byggtid och högre kvalitet. Det är några av fördelarna med Construction Management.

Byggbranschen kan bli bra mycket bättre på hållbarhet generellt hur kan ni vara en del av det och påverka i rätt riktning?

Byggbranschen kan och borde bli mycket bättre på hållbarhet med tanke på det stora antalet av hållbarhetsaspekter som påverkas av den. Efter många år i branschen har vi insett att det inte räcker med att bara vara en kravställare utan att det är lika viktigt att försöka leva upp till de krav som vi själva ställer i våra projekt och på våra underkonsulter samt samarbetspartner.

Under de senaste åren har Forsen satsat mycket på att utveckla interna rutiner och system som främjar hållbara arbetssätt och beteendet hos Forsianer. Vi tror att genom att engagera, utbilda och underlätta arbete med hållbarhet motiveras våra anställda till att bli hållbarhetsambassadörer i sitt dagliga arbete oavsett projektets storlek och typ av uppdrag. Varje insats räknas!